کابل VGA مخصوص مانیتور

کابل VGA مخصوص مانیتور

قیمت: 46,000 تومان

مشخصات: 

کابل VGA مخصوص مانیتور