کابل VGA طول ( 50 متر )

کابل VGA طول ( 30 متر )

قیمت: 550,000 تومان

مشخصات:

 

کابل VGA مخصوص کامپیوتر طول 30 متر